Stichting Fraudebestrijding Hypotheken


Wat is hypotheekfraude?

Het op basis van valse informatie verkrijgen van een hypothecaire geldlening.


Welke vormen van hypotheekfraude zijn er?

  • Het vervalsen van werkgeversverklaringen en/of loongegevens (al dan niet in samenspraak met de werkgever)
  • Frauduleuze uitbetalingen bouwdepot
  • Gebruik voor doel anders dan opgegeven bij financier (hennepteelt, onrechtmatige verhuur, illegale prostitutie, etc.)
  • Gefingeerde winst creëren door georganiseerde ABC-constructies (het in korte tijd kopen en doorverkopen van een woning, waardoor de hypotheekverstrekker eindigt met een onderpand dat ver boven marktwaarde is aangekocht) en witwassen
  • Verzwijgen bezit meerdere onroerende goederen


Welke vorm van hypotheekfraude komt het meest voor?

Frauderen bij aanvraag met valse inkomensgegevens (werkgeversverklaring dan wel salarisspecificatie). De grotere schades worden echter veroorzaakt door taxatiefraude en schade als gevolg van uitbetalingen van valse bouwdepotfacturen.


Is er enig zicht op de schade bij financiers door hypotheekfraude?

Exacte schadebedragen zijn niet bekend. De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken werkt er aan om dit in beeld te krijgen. Via het civiele recht kunnen fraudeurs veelal aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Taxateurs die, hetzij met opzet hetzij door nalatigheid, slechte taxatierapporten opstellen worden de laatste jaren vaker door de rechter veroordeeld tot het vergoeden van schade.


SFH-systeem: wat zijn de criteria voor opname?

Tot registratie van (rechts)personen kan pas worden overgegaan als aan de criteria is voldaan, zoals beschreven in het protocol.


SFH-systeem: wat wordt geregistreerd?

Banken en financieringsmaatschappijen leggen incidenten vast in hun eigen incidentenregister. In het externe verwijzingsregister (EVR) dat voor alle deelnemers toegankelijk is via het SFH systeem worden alleen naam en geboortedatum (of KvK-nummer) vastgelegd.


SFH-systeem: hoe lang blijft de registratie staan?

De registratie van incidenten bedraagt maximaal acht jaar (maar gaat opnieuw in als zich in de tussentijd nieuwe incidenten hebben voorgedaan).


SFH-systeem: volgt bericht van registratie?

Personen die worden geregistreerd in het SFH-systeem krijgen hiervan bericht. Opsporings- of onderzoekbelangen kunnen het echter noodzakelijk maken dat mededeling van opname achterwege blijft.


SFH-systeem: waar kan ik te weten komen wat geregistreerd is?

Indien iemand heeft vernomen dat hij/zij in het incidentenregister van een financiële instelling is opgenomen, kan bij de financiële instelling (hoofdkantoor, afdeling veiligheidszaken) een schriftelijk verzoek worden ingediend om inzage, onder bijvoeging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.